Ask Question
26 February, 00:29

Su şeker karışımını ayırma yöntemi nedir arkadaşlar

0
Answers (1)
  1. 26 February, 02:11
    0
    Suda karıştırıldıysa, kaynatma ile hacmi azaltmayı deneyebilirsiniz, ancak bir veya daha fazla çözüm bulunmaması durumunda çok uzun sürecektir. Çözeltiye fazla aseton ilavesi, filtrelenebilen tuzu çöktürmelidir. Asetondan buharlaşma şeker üretecektir.
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Get an answer to your question ✅ “Su şeker karışımını ayırma yöntemi nedir arkadaşlar ...” in 📙 Chemistry if there is no answer or all answers are wrong, use a search bar and try to find the answer among similar questions.
Search for Other Answers