Ask Question
5 July, 12:45

Sporządź wykresy podanych zdań podpisz części zdania ustal które czasowniki w zdaniach są przechodnie a które nieprzechodnie

-w siedemnastowiecznej Polsce przeciętny szlachcic posiadał komplet kilkunastu guzów

-przeszywał je ze stroju letniego na ubiór zimowy

-w siedemnastym wieku obowiązywała wśród szlachty moda na guzy w kształcie owocu dzikiej róży

+1
Answers (1)
  1. 5 July, 14:10
    0
    dienki za 10 punkty boss jaj
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Get an answer to your question ✅ “Sporządź wykresy podanych zdań podpisz części zdania ustal które czasowniki w zdaniach są przechodnie a które nieprzechodnie -w ...” in 📙 World Languages if there is no answer or all answers are wrong, use a search bar and try to find the answer among similar questions.
Search for Other Answers